Coo Consult

Algemene Voorwaarden

  1. BEGRIPSBEPALINGEN

1.1Algemene voorwaarden (AV): de onderhavige voorwaarden;

1.2 Opdrachtnemer: de heer S. de Coo handelend onder de naam Coo Consult, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 86039709.

1.3  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

1.4 Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk, hierna kortweg ook aangeduid met partijen;

1.5  Werkzaamheden/activiteiten: alle werkzaamheden en diensten waarvoor opdracht aan Coo Consult is gegeven of die door Coo Consult worden verricht of behoren te worden verricht, omdat zij direct verband houden met de door Opdrachtgever verstrekte opdracht;

1.6  Overeenkomst: de overeenkomst of opdracht tot dienstverlening, die altijd een inspanningsverplichting is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Coo Consult en Opdrachtgever;

2 TOEPASSELIJKHEID EN INTERPRETATIE

2.1 Deze AV zijn van toepassing en maken deel uit van iedere rechtshandeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen;

2.2  Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle werkzaamheden die Coo Consult in opdracht verricht en op alle overeenkomsten die Coo Consult met Opdrachtgevers sluit, daaronder ook begrepen, iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht. Naast Coo Consult kunnen ook personen die door Coo Consult direct of indirect bij de dienstverlening zijn of worden betrokken, onder wie derden of werknemers van Coo Consult, zich op deze AV beroepen;

2.3  Afwijkingen op deze AV zijn alléén geldig, wanneer deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen;

2.4  De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt altijd afgewezen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

2.5 Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:

a: aanvullende schriftelijke afspraken, b: de gesloten overeenkomst, c: deze AV;

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST/OPDRACHTEN

3.1  Een opdracht of overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt;

3.2 Als bewijs voor een opdracht gelden onder meer een schriftelijke mededeling door Opdrachtgever, een schriftelijke opdrachtbevestiging door Coo Consult en, in het geval van een mondelinge opdracht, kennisname door Opdrachtgever van het feit dat Coo Consult met de werkzaamheden is begonnen, zonder dat Opdrachtgever daartegen direct schriftelijk protesteert;

4. AANBIEDINGEN/OFFERTES, HONORARIUM EN BETALING

4.1 Een aanbod van Coo Consult is vrijblijvend, tenzij bij het aanbod uitdrukkelijk een termijn van acceptatie of van aanvaarding is genoemd;

4.2 Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, wanneer aan de overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven;

4.3  Partijen komen voorafgaande aan de opdracht/overeenkomst een prijs/vergoeding met elkaar overeen, die zal worden berekend volgens de (uur)tarieven van Coo Consult en is altijd exclusief BTW. Bij een eenmalige opdracht wordt de prijs/vergoeding van te voren in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Doorlopende opdrachten worden maandelijks in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen;

4.4  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder recht van korting, verrekening of opschorting. Wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft om binnen deze termijn te betalen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Deze rente wordt berekend over het opeisbare bedrag vanaf het moment van verzuim tot aan het moment van voldoening van het bedrag;

4.5 Wanneer Coo Consult genoodzaakt is om buitengerechtelijke of gerechtelijke maatregelen te nemen ter incassering van haar vordering, komen alle kosten daarmee voor rekening van Opdrachtgever.

5. CONTRACTDUUR, UITVOERINGSTERMIJN EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT: 

5.1  Een opdracht wordt geacht voor een bepaalde tijd of voor een bepaalde periode te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen;

5.2  Wanneer binnen de looptijd van de overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van de werkzaamheden, is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de opleveringstermijn dient Opdrachtgever Coo Consult schriftelijk in gebreke te stellen;

5.3 Coo Consult zal de opdracht/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Coo Consult bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, met in achtneming van de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen, voor zover die eisen binnen het kader van de opdracht realiseerbaar, redelijk en billijk zijn. Derden kunnen hier geen enkel recht aan ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Coo Consult tegen eventuele aanspraken van derden in dit verband;

5.4  Coo Consult heeft het recht om (bepaalde) werkzaamheden/activiteiten van de opdracht te laten verrichten door derden die door Coo Consult worden aangewezen;

5.5  Opdrachtgever zal aan Coo Consult steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken, die relevant is voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is;

5.6  Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig en/of niet juist aan Coo Consult zijn verstrekt, heeft Coo Consult het recht om de uitvoering van de overeenkomst of opdracht aan te passen of op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen;

5.7  Wanneer is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Coo Consult de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

5.8  Indien in het kader van de opdracht aan Coo Consult of de door Coo Consult ingeschakelde derden werkzaamheden worden verricht op locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, ook al is met de uitvoering van deze werkzaamheden een langere periode gemoeid, bijvoorbeeld voor het realiseren van een project, behoudt Coo Consult te allen tijde het gezag over de door haar ingeschakelde medewerkers en/of derden. Opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor een veilige werkplek en voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

5.9 Coo Consult is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, wanneer Coo Consult is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

6. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT/OVEREENKOMST

6.1  Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is, om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht aanpassen. Het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan door deze wijziging of aanvulling worden beïnvloed. Coo Consult mag afwijken van de in haar aanbieding, opdrachtbevestiging of programma vermelde data en locaties, wanneer de aanmeldingen voor de activiteiten of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

6.2  Wanneer de hiervoor genoemde wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Coo Consult de Opdrachtgever hierover van tevoren informeren, met inbegrip van de meerkosten en de overschrijding van het aanvankelijk afgesproken honorarium en/of oplevertermijn;

6.3  Coo Consult zal bij een wijziging of aanvulling de eventuele meerkosten en de overschrijding van het aanvankelijk afgesproken tarief en/of de oplevertermijn alléén aan Opdrachtgever in rekening kunnen brengen, wanneer de wijziging of de aanvulling het gevolg is van omstandigheden die niet aan Coo Consult kunnen worden toegerekend.

7. GEHEIMHOUDING/PRIVACY

7.1  Coo Consult is, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door Opdrachtgever is verstrekt en van resultaten die zijn verkregen bij de bewerking of verwerking daarvan;

7.2  Partijen mogen in hun communicatie uitingen, zoals op een website, nieuwsbrief of social media vermelden dat zij met en voor elkaar opdrachten uitvoeren en uit dien hoofde samenwerken;

7.3 Coo Consult verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1  Coo Consult behoudt zich alle rechten voor op producten van de geest, die Coo Consult gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht;

8.2  Opdrachtgever vrijwaart Coo Consult voor alle eventuele aanspraken van derden ter zake de voor de uitvoering van de opdracht aan Coo Consult verstrekte documenten en informatie, waarop mogelijk intellectuele eigendomsrechten van derden rusten;

9 KLACHTEN, RECLAMES

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden moeten door Opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Coo Consult op zodanige wijze, dat Coo Consult met de van Opdrachtgever verkregen informatie in staat is om adequaat op deze klachten te reageren, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen.

9.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Coo Consult en de in artikel 2.2. van deze AV genoemde betrokken personen, voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Coo Consult afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd;

10.2 Indien en voor zover de hiervoor onder artikel 10.1 genoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, is de aansprakelijkheid van Coo Consult beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een looptijd van langer dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte;

10.3 Coo Consult is niet aansprakelijk tot vergoeding voor enige schade indien Opdrachtgever, op het moment waarop de in artikel 10.1 van deze AV bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is in de nakoming van enige verplichting tegenover Coo Consult;

10.4 Coo Consult is nimmer aansprakelijk voor enige bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade;

10.5 Indien er sprake is van schade waarvoor Coo Consult aansprakelijk is, heeft Coo Consult te allen tijde het recht om deze schade ongedaan te maken, indien en voor zover dat mogelijk is;

10.6 Coo Consult is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of tenietgaan van gegevens, tijdens vervoer of verzending via onder andere elektronische mail. Coo Consult is eveneens niet aansprakelijk voor schade of voor het verloren gaan van informatie en/of gegevens, waaronder documenten van Opdrachtgever, die Coo Consult onder zich heeft;

11. OPZEGGING EN ANNULERING

11.1 Opdrachtgever en Coo Consult kunnen te allen tijde opzeggen en annuleren, met een opzeg- of annulerings- termijn van 1 maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzet;

11.2 Opzegging/annulering dient schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij te worden medegedeeld;

12. OPSCHORTINGSRECHT

12.1 Coo Consult heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot op het honorarium voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald;

13. OVERMACHT

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt;

13.2 Onder overmacht wordt in deze AV verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Coo Consult geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen;

13.3 Coo Consult heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Coo Consult haar verplichtingen had moeten nakomen;

13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14. GESCHILLEN/BEVOEGDE RECHTER

14.1 Op alle overeenkomsten tussen Coo Consult en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;

14.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Coo Consult en Opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechtelijke instantie waar Coo Consult is gevestigd.

Deze AV voor Coo Consult is opgemaakt op januari 2023.

revisie 2.0

Afspraak maken of stel een vraag