Coo Consult

NVVK regiobijeenkomst over arbeidsongevallen

Maandag 2 oktober 2023

Coo_Consult_ongevallenonderzoek

Interessante NVVK (Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde) regiobijeenkomst afgelopen woensdag bijgewoond bij DEKRA Certification B.V. te Arnhem.
Het thema was ‘Arbeidsongevallen: wettelijke context en nieuwe werkwijze Arbeidsinpectie.’

Goede presentaties gezien van Helma van het Hof (DEKRA Experts) & Rob Paumen en Jorn Kerkhof namens de Arbeidsinspectie.

De opkomst was zeer positief.

Voor mij persoonlijk was deze kennissessie erg waardevol om meer kennis op te doen en te horen hoe de Arbeidsinspectie ernaar kijkt.

Belangrijke punten hieruit waren o.a.:
* De nieuwe werkwijze van een werkgeversrapportage is landelijk ingevoerd op 1 januari 2023.
* Een ongeval dient onverwijld (binnen 24 uur) gemeld te worden aan de Arbeidsinspectie.
* Een werkgeversrapportage MOET binnen 15 werkdagen afgerond zijn. 10 Werkdagen uitloop is mogelijk MITS dat zeer goed gemotiveerd wordt.
* Na 3 maanden vindt er door de Arbeidsinspectie een vervolginspectie plaats n.a.v. de werkgeversrapportage & het Plan van Aanpak.
Daarna handhaven.
* Het vermelden van de DIRECTE OORZAKEN en de BASISOORZAKEN van een arbeidsongeval is zeer belangrijk.
* De achterliggende oorzaak of oorzaken moeten voldoende diepgang hebben.
* Het verbeterplan dient rekening te houden met PDCA (Plan-Do-Check-Act) en SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd te zijn.
* Als een werkgeversrapportage 2x is afgekeurd neemt de Arbeidsinspectie het onderzoek over.
* Als blijkt dat tijdens een ongeval een persoon niet goed heeft opgelet leidt dat ook tot een standaard afkeur.

Coo_Consult_ongevallenonderzoek_2

Met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid is Artikel 7:658 BW erg belangrijk. Zie onderstaand:

Afdeling 6. Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever
Artikel 658
1.De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

2.De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

3.Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

4.Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

bron: Art. 7:658 BW – BW Boek 7 – Artikel 658 Burgerlijk Wetboek Boek 7 :: Maxius.nl voorheen Lexius.nl

Dit is ook van toepassing bij vrijwilligers en zelfstandigen.

📌 𝐂𝐎𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓 📌
𝘝𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥, 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵- 𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘢𝘥𝘷𝘪𝘦𝘴.

👉Phone: 📞𝟬𝟲 𝟯𝟴𝟲𝟬 𝟱𝟲𝟯𝟬
👉E-mail: 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥
👉Website: 𝐰𝐰𝐰.𝐜𝐨𝐨-𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭.𝐧𝐥

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐛𝐮𝐬 𝟏𝟖𝟖
𝟒𝟔𝟓𝟎 𝐀𝐃 𝐒𝐭𝐞𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐁

* Veiligheidskundige werkzaamheden.
* Het opstellen van een RI&E.
* Audits.

Coo_Consult_ongevallenonderzoek_3

Afspraak maken of stel een vraag