Coo ConsultPrivacy Statement

Coo Consult respecteert uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat persoonsgegevens die je ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij informeren betrokkenen in beginsel als wij persoonsgegevens van hen gaan verwerken.

Verwerking persoonsgegevens
Coo Consult verwerkt persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Gebruik van onze diensten
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, vragen wij om persoonsgegevens te verstrekken. Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Er worden op geen enkele plaats bijzondere persoonsgegevens opgeslagen of verwerkt, zoals nationaliteit, ras, godsdienst en geaardheid.

 

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar Coo Consult stuurt, is het mogelijk dat die berichten bewaard kunnen worden. Soms wordt er gevraagd naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant kunnen zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet delen met derden zonder uw expliciete toestemming.

 

Grondslag van de verwerking
Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten is de verstrekking van persoonsgegevens aan Coo Consult noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij je partij bent, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk verder te helpen. Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

  • Een overeenkomst aangaat voor een advies- of begeleidingsopdracht.
  • Informatie bij ons aanvraagt.
  • Klant bent bij Coo Consult.

 

Doeleinden van de verwerking
Coo Consult verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij Coo Consult van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt en onze samenwerking loopt of zolang de wet voorschrijft.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens
Voor de verwerking van je persoonsgegevens kan Coo Consult gebruikmaken van dienstverleners die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van ons zullen optreden. Daarbuiten verstrekken wij jouw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dit nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en voor zover dit verplicht is op grond van de wet.

 

Beveiliging van persoonsgegevens
Coo Consult neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden veilig opgeslagen op onze beveiligde servers of die van een derde partij.

 

Wijzigingen van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan regelmatig wijzigen door aangepaste regelgeving of door wijzigingen intern. Wij adviseren u daarom deze verklaring regelmatig te controleren. Hieronder is de datum van de laatste wijziging weergegeven.

 

Uw rechten
Coo Consult biedt aan iedereen die persoonsgegevens aan Coo Consult heeft verstrekt de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen, te verwijderen of te beperken. Indien je dit wenst kunnen wij jouw persoonsgegevens ook overdragen. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

 

Bezwaar en klachtrecht
Naast bovenstaande rechten heb je als betrokkene ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Als je vindt dat jouw rechten zijn geschonden, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bij vragen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Opgesteld januari 2023.

revisie 2.0

 

Coo Consult
Postbus 188
4650 AD Steenbergen NB
E: info@coo-consult.nl

 

 

Afspraak maken of stel een vraag