Coo Consult

Risico-inventarisatie en evaluatie

risico-inventarisatie en evaluatie

De risico- inventarisatie en -evaluatie (afgekort RI&E) is wettelijk verplicht volgens artikel 5 van de Arbowet. De meeste bedrijven zijn verplicht om een RI&E uit te voeren. Als u minder dan 25 werknemers in dienst heeft en u gebruik kunt maken van een erkend RI&E-instrument is toetsing niet verplicht. In alle andere gevallen wel. De toetsing van de RI&E dient plaats te vinden door een gecertificeerde kerndeskundige. Een gecertificeerde kerndeskundige van een van de volgende vier deskundigen: Hoger Veiligheidskundige (HVK), een Arbeidshygiënist, een Arbeids- en Organisatiekundige of een bedrijfsarts. Nadat de risico’s uit de RI&E in kaart zijn gebracht en geprioriteerd (hoog, gemiddeld of laag) volgt het plan van aanpak en uitwerken daarvan door de organisatie. De RI&E moet te allen tijde betrouwbaar en actueel zijn. In de Arbowet, Artikel 5, lid 4 wordt dit als volgt omschreven:

‘de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.’

Benieuwd naar wat Coo consult voor u kan betekenen?

Maak direct een afspraak

 

Belang Risico-inventarisatie en evaluatie

risico-inventarisatie en evaluatie 2

Het belang van een Risico-inventarisatie en evaluatie is om het management te ondersteunen voor het voeren van een goed, structureel arbobeleid, het in kaart brengen van de risico’s en om de werkomstandigheden te optimaliseren. Een RI&E geeft inzicht in de risico’s en gevaren van een bedrijf. Daarmee wordt automatisch voldaan aan de wettelijke verplichting door dit schriftelijk vastgelegd te hebben. Daarnaast helpt de Risico-inventarisatie en evaluatie om de risico’s te prioriteren van een hoog risico (urgent) tot en met een laag risico. Het Plan van Aanpak van de RI&E vormt de basis voor de uitvoering daarvan in de praktijk. Verder heeft de RI&E een ‘stimulerend effect’ omdat iedereen in het bedrijf zich meer betrokken voelt bij de arbozorg. Als laatste kan het bedrijf met een RI&E zich ook indekken tegen eventuele boetes door de Nederlandse Arbeidsinspectie of aansprakelijkheidsclaims van medewerkers tegengaan.

De resultaten uit een RI&E kunnen op verschillende manieren gebruikt en toegepast worden. Bijvoorbeeld: het reduceren van ongevallen en incidenten, het arbobeleid, beleid inzake psychosociale arbeidsbelasting (PSA), beleid inzake bijzondere groepen (zwangere of jeugdigen), bijzondere arbeidssituaties, de organisatie van de BHV, het programma voor opleiding van de medewerkers, de inzetbaarheid van de medewerkers, vaststellen wanneer er een aanstellingskeuring nodig is, de inhoud van medische onderzoek (PAGO/PMO) en het arbeidsgezondheidskundig spreekuur bij de bedrijfsarts.

In theorie mag iedereen een Risico-inventarisatie en evaluatie opstellen maar het wordt sterk aangeraden om hier toch voorkennis van te hebben. Daarbij moet de preventiemedewerker altijd betrokken worden bij het opstellen van een RI&E.

Benieuwd naar wat Coo consult voor u kan betekenen?

Maak direct een afspraak

 

Voorbeelden Risico-inventarisatie en evaluatie

risico-inventarisatie en evaluatie sfeer

Er kunnen verschillende RI&E’s opgesteld worden. Onderstaand enkele voorbeelden:

 • Een algehele (complete) RI&E van het hele bedrijf of organisatie (al dan niet met meerdere vestigingen).
 • Een RI&E voor bedrijfsonderdelen of afdelingen.
 • Een RI&E over processen.
 • Een RI&E over functies.
 • Een RI&E bij inkoop en personeelszaken.
 • Een RI&E van gebouwen of gebouwdelen.
 • Een RI&E bij veranderingen.
 • Een RI&E i.c.m. een trendanalyse van ongevallen.
 • Een Aanvullende risico- inventarisatie en -evaluatie (ARIE).

bijv. bij een chemisch bedrijf.

 • Een verdiepende RI&E.

bijv. over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), fysieke belasting, PSA en werk- en rusttijden.

Tot slot moet de RI&E aan tien eisen voldaan. Dat zijn achtereenvolgens:

 • Een RI&E moet actueel zijn.
 • Een RI&E moet betrouwbaar zijn.
 • Een RI&E moet volledig zijn.
 • Er is Instemming nodig van de Ondernemingsraad (OR) voor de RI&E.
 • Preventieve taken en aandacht voor medewerkers.
 • Aandacht voor gezondheid.
 • Gaat over het beleid en het werkterrein (werkvloer).
 • Het bevat een BHV-advies.
 • Het bevat een weging in risico classificaties.
 • Een RI&E moet getoetst worden (tenzij dit niet hoeft of er gebruik gemaakt kan worden van een erkende branche RI&E).

Voor meer informatie zie: Het opstellen van een RI&E – Coo Consult (coo-consult.nl)

Benieuwd naar wat Coo consult voor u kan betekenen?

Maak direct een afspraak

 

risico-inventarisatie en evaluatie 4

 

Afspraak maken of stel een vraag