Coo Consult

Machineveiligheid

Ook bij machineveiligheid is wetgeving zeer belangrijk. Hierbij zijn wettelijke regels van toepassing en ook Europese Richtlijnen waaronder de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn.

Onderstaand een greep uit belangrijke wetgeving van de machineveiligheid.

Arbobesluit:

 • Artikel 7.4: Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
 • Artikel 7.5: Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen.
 • Artikel 7.6: Deskundigheid werknemers.
 • Artikel 7.7: Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen.
 • Artikel 7.13: Besturingssysteem en bedieningsorgaan.
 • Artikel 7.14: In werking stellen van arbeidsmiddelen.
 • Artikel 7.15: Stopzetten van arbeidsmiddelen.
 • Artikel 7.16: Noodstopvoorziening

Machineveiligheid coo consult

Machineveiligheid richtlijnen

De Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006). Belangrijke artikelen hieruit zijn:

 • Artikel 5: In de handel brengen en in bedrijf stellen.
 • Artikel 9: Bijzondere maatregelen voor potentieel gevaarlijke machines.
 • Artikel 12: Procedures voor de overeenstemmingsbeoordeling van machines.
 • Artikel 13: Procedures voor niet-voltooide machines.
 • Artikel 15: Installatie en gebruik van machines.
 • Artikel 16: CE-markering.

Een technisch dossier is vereist bij de machineveiligheid en ook tijdig onderhoud (jaarlijks of zoveel dat nodig is bij frequent gebruik).

Voor ieder type stelt de fabrikant of diens gemachtigde een technisch dossier op.

Voor ieder type vraagt de fabrikant of diens gemachtigde bij een aangemelde instantie van zijn keuze een EG-typeonderzoek aan. De aanvraag moet het volgende omvatten:

 1. Naam en adres van de fabrikant en, indien van toepassing, van diens gemachtigde.
 2. Een schriftelijke verklaring dat er geen gelijkluidende aanvraag bij een ander aangemelde instantie is ingediend.
 3. Het technisch dossier.

Wilt u graag meer informatie met betrekking tot machineveiligheid?

Maak direct een afspraak

Machineveiligheid risicobeoordeling

Indien de machine geen CE-markering heeft en niet voldoet aan de Machinerichtlijn valt die onder de Arbeidsmiddelenrichtlijn (Richtlijn 2009/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009).

Ook is een machine RI&E essentieel. Dit bestaat uit het volgende: een risicobeoordeling, een risicoanalyse, risico inschatting en de risico-evaluatie. Aan de hand hiervan is het mogelijk om risicoreductie toe te passen volgens de arbeidshygiënische strategie. Dit houdt het vervangen van de machine voor een minder gevaarlijke machine in. De machine omkasten zodat de mensen die erbij werken niet in contact komen met de scherpe en/of bewegende delen van de machine. Taakroulatie kan een oplossing zijn (blootstelling aan lawaai) en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Ook is het mogelijk om risico’s te classificeren door middel van de Risicograaf.

De volgende gevaren kunnen bij machines optreden: intrekken, stoten, beknellen, snijden, afsnijden, afknippen, uitwerpen, brandwonden, uitstoot, beknellen, steken, doorsteken en opwikkelen.

Andere gevaren die kunnen optreden zijn: mechanische gevaren, elektrische gevaren, thermische gevaren, gevaren veroorzaakt door lawaai, gevaren veroorzaakt door trillingen, gevaren veroorzaakt door straling, gevaren veroorzaakt door materialen en stoffen, gevaren gerelateerd aan ergonomie, gevaren verbonden aan de omgeving waarin de machine wordt gebruikt en een combinatie van gevaren.

Verder bestaat een machine uit verschillende stadia van levensfases. Hier een overzicht van de levenscyclus bij machines:

 • Fabricage
 • Transport
 • Opbouw en installatie.
 • In dienst stellen.
 • Instelling
 • Bediening
 • Schoonmaken
 • Onderhoud
 • Fout zoeken / in storing.
 • Buitengebruikstelling

Machineveiligheid

Afspraak maken of stel een vraag