Coo ConsultOngewenste omgangsvormen

Wat verstaan wij nu eigenlijk onder ongewenste omgangsvormen ? Dikwijls wordt daarbij iemand uit zijn ‘comfort zone’ gebracht op een verbale of non verbale manier of door middel van ongewenste aanrakingen. Dit kan plaatsvinden op zowel zakelijk gebied of privé (vrije tijd/uitgaan etc.).

Enkele veelvoorkomende ongewenste omgangsvormen zijn: agressie, bedreiging, discriminatie, geweld en (seksuele) intimidatie. Ook pesten, roddelen en het verspreiden van geruchten valt hieronder.

Ongewenste omgangsvormen voorbeelden

Onderstaand worden deze vormen van ongewenste omgangsvormen uitgelegd.

 • Agressie en geweld: Hieronder vallen alle verbale en fysieke handelingen waarbij een persoon wordt lastiggevallen, aangevallen of bedreigd.

ongewenste omgangsvormenn

 • Bedreigd: Vaak gaat het om fysiek geweld of dreigen met de dood. Niet alleen de bedreigde loopt gevaar maar diens dierbaren kunnen hierbij ook betrokken raken of andersom. Ook kan het gaan om het vernielen van iemands eigendommen of goederen.

bedreigingen ongewenste omgangsvorm

 • Discriminatie: Hier is sprake van ongelijke behandeling van personen. Veel voorkomende ongewenste omgangsvormen zijn het achterstellen of uitsluiten van iemand op basis van geloof (religie), geslacht of ras.

racisme ongewenste omgangsvorm

 • Seksuele intimidatie: Is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint gebaar. Dit kan zowel fysiek als non-verbaal dat zowel zakelijk als daarbuiten als ongewenst wordt ervaren.

ongewenste seksualiteit

 • Pesten: Is herhaaldelijk ongewenst, negatief gedrag waarbij iemand niet in staat is zich te verdedigen. Dit kan een combinatie zijn van fysiek, verbaal of non-verbaal.

pesten op werk

Deze aspecten worden vaak ook onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) geschaard. Dit kan leiden tot veel stress, psychische en fysieke klachten en daarnaast een onprettig werkklimaat. Tevens kan dit ook leiden tot (langdurige) uitval van de direct betrokkene. Daarom adviseren wij om als bedrijf zijnde goed met ongewenste omgangsvormen om te gaan. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Een gezonde werksfeer is erg belangrijk op de werkvloer waarbij er een sociaal en veilig werkklimaat heerst. Hieronder enkele voorbeelden van een sociaal en veilig werkklimaat:

 • draagt bij aan en betere sfeer;
 • draagt bij aan een betere klimaat op het werk;
 • kan een positief effect hebben op de productiviteit van de werknemers;
 • kan leiden tot minder psychische en fysieke klachten. Dus ook minder uitval.

De volgende maatregelen kunnen genomen worden om dit te voorkomen of tegen te gaan.

 1. Een goed werkend beleid om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en te beperken.
 2. Het voorkomen van alle vormen van ongewenste omgangsvormen.
 3. Voorlichting en training geven.
 4. Schade na incidenten beperken.
 5. Sancties, zoals ontslag (werk) of boetes (niet werk gerelateerd).
 6. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon (intern en/of extern).

 

De volgende wetgeving is hierop van toepassing.

# Arbowet, Artikel 3.2: Beleid op voorkoming van PSA. Indien dat niet mogelijk is beperken.

# Arbobesluit, Artikel 2.15: Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

ongewenste omgangsvorm

Daarnaast verbiedt de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en de Wet Gelijke Behandeling (WGB) discriminatie en seksuele intimidatie. Een voorwaarde is dat een werkplek vrij is van discriminatie, seksuele intimidatie en bedreigingen en men zich sociaal veilig voelt. Ongewenste omgangsvormen zijn dus een belangrijk aandachtspunt binnen een bedrijf. Benieuwd naar wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Bij seksuele intimidatie gelden tevens de volgende punten:

# Voorlichting: werknemers moeten weten dat seksuele intimidatie niet geaccepteerd wordt binnen uw bedrijf.

# Maak duidelijk dat er sancties staan op seksuele intimidatie: overplaatsing, schorsing, berisping of ontslag.

# Maak problemen bespreekbaar.

# Spreek (potentiële) daders aan op hun gedrag.

# Klachten over seksuele intimidatie moeten goed worden opgevangen en afgehandeld.

# Stel een klachtenprocedure op; werknemers moeten weten waar ze terecht kunnen met hun klacht.

# Stel een vertrouwenspersoon aan en maak dat bekend binnen uw organisatie.

Zeer raadzaam is het hebben van een gedragscode omtrent ongewenste omgangsvormen en dat het bij iedereen in de organisatie bekend dient te zijn (inclusief inleners en stagiaires). Deze gedragscode kan onder andere vermelden de preventie die de organisatie biedt, ondersteuning en aanpak bij ongewenste omgangsvormen.

Maak direct een afspraak

werkdruk te hoog

*Disclaimer; Sommige informatie is afkomstig van: Bronnen:
• TNO_Handreiking+Gedragscode+(on)gewenste+omgangsvormen.pdf
• Arbeidsdiscriminatie & Ongewenste Omgangsvormen | Arbocatalogus Recreatie (dearbocatalogus.nl)
• Seksuele intimidatie – MKB Servicedesk
• Psychosociale arbeidsbelasting | Arbocatalogus Platte Daken (arbocatalogus-plattedaken.nl)
• Bedreiging op het werk – Van Overbeek de Meyer Advocaten & Mediators

Afspraak maken of stel een vraag